PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE VYUŽÍVAJÍCÍHO
INTERNETOVOU REGISTRACI UCHAZEČŮ (IRU‏‎)

Než začnete vytvářet účet, musíte vyjádřit souhlas s těmito pravidly.

Přečtěte a klikněte na 'Souhlasím' (přejdete tak k dalším krokům Vaší registrace) nebo 'Nesouhlasím' (registraci pak nelze provést).

Na základě čl. 23 odst. 1, bod 1 zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. zák. 2016.922, unifikovaný text ze dne 28. 6. 2016) uděluji souhlas Dolnoslezské vysoké škole, Wagonowa 9, 53-609 Wrocław) se zpracováním mých osobních údajů pro účely náboru, dodatečně též v případě zahájení studia pro dokumentaci průběhu studia a využití k statutárním, statistickým, archivačním účelům, jakož i pro účely uplatňování nároků v případech, které předpokládá zákon. Základem pro zpracování údajů je zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. zák. 2016.922, unifikovaný text ze dne 28. 6. 2016 a vysokoškolský zákon ze dne 27. července 2005 (jednotný text Sb. z roku 2017, pol. 2183). Je mi známo, že osobní údaje poskytuji dobrovolně, jsou však nezbytné pro to, aby byl splněn účel, pro nějž jsou shromažďovány a aby byla splněna zákonná povinnost podle vysokoškolského zákona ze dne 27. července 2005 Sb. z roku 2017, pol. 2183).

Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů Dolnoslezské vysoké škole, Wagonowa 9, 53-609 Wrocław) v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 r. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně dat) pro účely náboru, dále pro případ zahájení studia pro účely dokumentace průběhu a ukončení studia, jakož i pro využití pro statutární, statistické a archivační účely, jakož i pro uplatňování nároků v zákonem předpokládaných situacích. Uděluji souhlas se zpracováváním údajů po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů až do odvolání mého souhlasu. Prohlašuji, že údaje uvádím a souhlas uděluji dobrovolně a vědomě a správce údajů před tím, než jsem souhlas udělil(a), mi sdělil informace uvedené v čl. 14 odst. 1 a 2 GDPR, a to i informace o možnosti kdykoli souhlas odvolat. Mám právo žádat od správce, aby mi zpřístupnil moje osobní údaje, aby umožnil jejich opravu, aby je vymazal nebo omezil jejich zpracování, jakož i mám právo vznést námitku proti jejich zpracování u dozorovému orgánu.