OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

"Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych"

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą przy ul. Wagonowej 9, 53-609 Wrocław;

2. W Dolnośląskiej Szkole Wyższej został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@dsw.edu.pl ;

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, w przypadku przyjęcia na studia – dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywane do celów statutowych, statystycznych, archiwalnych jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Podstawą przetwarzania danych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183). Mogą mieć zastosowanie inne akty prawne dotyczące dokumentowania przebiegu studiów;

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz przypadków, gdy przekazanie danych jest niezbędne do osiągniecia celów objętych oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych;

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, oprócz przypadków dobrowolnego uczestnictwa w czasie odbywania studiów w programach międzynarodowych których partnerem jest Dolnośląska Szkoła Wyższa (Erasmus+ itp.);

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji w/w celów zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §4 ust. 2 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1554) lub przewidziany innymi przepisami prawa;

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami prawa;

8. Ma Pan/Pani prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego i dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego;

9. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane i wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą (ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej RODO) do celów rekrutacji, dodatkowo w przypadku podjęcia studiów - w celu dokumentowania przebiegu i ukończenia studiów, jak też do wykorzystania do celów statutowych, statystycznych, archiwalnych jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej umowy przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.