Procedura rekrutacyjna

Etap I - Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) -  www.rekrutacja.dsw.edu.pl

 • Wejdź na stronę www.rekrutacja.dsw.edu.pl, utwórz konto w serwisie: Internetowa Rejestracja Kandydatów, podaj swój pesel i zabezpiecz konto hasłem, które zapamiętaj lub zapisz.

 • Po zalogowaniu wprowadź niezbędne dane osobowe oraz dokonaj wyboru odpowiedniego kierunku lub specjalności studiów I, II stopnia lub podyplomowych. Zaakceptuj swój wybór, potwierdzając go odpowiednim przyciskiem.

 • Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i specjalności możesz dokonywać w systemie IRK wszelkich zamian oraz korekt.Etap II - Złóżenie dokumentów

 • Po wydrukowaniu podania o przyjęcie na studia i umowy (wygenerowanych automatycznie w systemie IRK) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (pamiętaj, aby kopie dokumentów opisać sformułowaniem „potwierdzam zgodność z oryginałem” i podpisać) wraz z wymaganymi dokumentami do:  Centrum Rekrutacyjnego we Wrocławiu 

    (ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław),  Punktu Rekrutacyjnego w Kłodzku 

    (ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko).Wymagane dokumentyStudia I stopnia

 1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
 3. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
 4. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).Studia II stopnia

 1. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących  się „nową maturą”,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu),
 4. fotografia cyfrowa i 1 tradycyjna*,
 5. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).Studia podyplomowe

 1. kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
 2. 1 fotografia o rozmiarze 35x45 mm,
 3. kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).* Wymagania:

 • zdjęcie cyfrowe – kolorowe, bez nakrycia głowy, jednolite tło, dobra ostrość, naturalny kolor skóry, wizerunek od wierzchołka głowy  do górnej części barków, wyraźne oczy, spojrzenie na wprost, pozycja frontalna, naturalny wyraz twarzy; zapisane w formacie JPG, wymiar 400x500 pikseli (fotografię można dodać w systemie IRK lub przynieść na płycie CD);
 • zdjęcie tradycyjne – fotografia w formie tradycyjnej o rozmiarze 35x45 mm, podpisana na odwrocie (nazwisko, imię/imiona), identyczne jak załączone zdjęcie elektroniczne, dostarczane z kompletem dokumentów do Centrum Rekrutacyjnego DSW.